ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อบทอาขยาน สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป.๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2561,15:41  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบทอาขยานโคลงโลกนิติ ป.๕
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2561,15:37  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง โดยการสะกดคำตามรูปการเขียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,13:48  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,13:20  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการPLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,12:58  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อประกอบการเรียนการสอน Number
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,17:42  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบัตรคำ Day of Week
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2560,15:02  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,13:55  อ่าน 539 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อบัตรภาพประกอบการสอน A-Z
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2560,11:21  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่ออาจารย์ : นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2558,08:35  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..