คณะผู้บริหาร

นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา