คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัณฑิตา กรส่งแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาภัค ต้นวงค์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกานต์ธีรา นวกวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3