คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายผวัณ เอกผดุงพงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน ม.3 บ้านตลุงเหนือ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเจียม อยู่อินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน ม.8 บ้านหนองแกแดง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี หงษ์โต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
เบอร์โทร :