กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจงจิต ปรัชญพฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวพรรษา ฉิมพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0