กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนฤมล สีโสภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0