กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจงจิต ปรัชญพฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0918303221
อีเมล์ : Chongchit1542@gmail.com

นางสาวกมลชนก อินทร์เขาย้อย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0922851996
อีเมล์ : kamomchanok25052535@gmail.com