กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ