กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0800241943
อีเมล์ : moonim_p@hotmail.com