กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0