กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภัคศรันย์ ชาปู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกราช เรือนรื่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0