กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุดร เรือนรื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระวุฒิ ศรีนิล
ครู คศ.1

นายอานนท์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.1