กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระวุฒิ ศรีนิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอานนท์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายอุดร เรือนรื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0