กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุดร เรือนรื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระวุฒิ ศรีนิล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายอานนท์ แผนสมบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0