กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธวัชชัย อ่ำสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0870908529
อีเมล์ : aummalin@hotmail.com

นางสาวธันย์ชนก เชื้อเล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0926523592
อีเมล์ : Thanchanokchaulek@gmail.com