กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัชชัย อ่ำสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ