กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธันย์ชนก เชื้อเล็ก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0926523592
อีเมล์ : Thanchanokchaulek@gmail.com

นายธวัชชัย อ่ำสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0870908529
อีเมล์ : aummalin@hotmail.com