กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธวัชชัย อ่ำสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนวรัตน์ ฉิมพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0