กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพศาล โพธิ์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวดาราณี ใจดี
ครูจิตอาสา