กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์