กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประจักษ์ ชุมสงฆ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์