กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอโนทัย พวงมณี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0951574355

นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0833094555
อีเมล์ : Noynong_21@hotmail.com

นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0930318432
อีเมล์ : pia212525@gmail.com