กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขันทอง เรือนรื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางเยาวภา สมพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวอโนทัย พวงมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1