กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอโนทัย พวงมณี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0951574355
อีเมล์ : Anotaiphuangmanee@gmail.com

นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0833094555
อีเมล์ : Noynong_21@hotmail.com

นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0930318432
อีเมล์ : pia212525@gmail.com

นางพรรษา ฉิมพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0899918311
อีเมล์ : pansa130620@gmail.com

นางกรรณิกา เหล่าปาสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0884544800
อีเมล์ : Kannika.kokae@gmail.com