กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวภา สมพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขันทอง เรือนรื่น
ครู คศ.3

นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
ครู คศ.3

นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน
ครู คศ.2