กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวภา สมพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขันทอง เรือนรื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0