กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวภา สมพงศ์
ครู คศ.3

นางขันทอง เรือนรื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวภัทรวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวแสงสุวรรณ ออมสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0