คณะผู้บริหาร

นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819432386