ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรือง แอ่งเพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายณรินทร์ ชำนาญดู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสังคม กลั่นบุศย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีดา วิเศษสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ รักน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - ปัจจุบัน