หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
         โรงเรียนบ้านตลุงเหนือได้จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ  คือระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  พุทธศักราช  2545  (ฉบับปรับปรุง  2548)  โดยจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544  และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
         ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จำนวน  15  มาตรฐาน (ประกาศใช้  16  กุมภาพันธ์ 2554)  ประกอบด้วย  4  ด้าน  15 มาตรฐาน  ได้แก่
         ก.  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  มี  6  มาตรฐาน  ดังนี้
              มฐ. 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
              มฐ. 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
              มฐ. 3  ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
              มฐ. 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
              มฐ. 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
              มฐ. 6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
         ข.  มาตรฐานด้านการศึกษา  มี  6  มาตรฐาน  ดังนี้
              มฐ. 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
              มฐ. 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
              มฐ. 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
              มฐ. 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
              มฐ. 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
              มฐ. 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกำหนดในกฎกระทรวง
         ค.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี  1  มาตรฐาน  ดังนี้
              มฐ. 13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
         ง.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มี  2  มาตรฐาน  ดังนี้
              มฐ. 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนด
              มฐ. 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุภาพสูงขึ้น