พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1.       จัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.       จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนดี ประพฤติดี และมีสุขภาพดี

3.       จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน

4.       พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้สะอาด ร่มรื่น และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

5.       พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากร

6.       ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7.       ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

8.       สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1.       ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

-          เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

2.       ด้านคุณภาพนักเรียน

-          ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-          ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.       ด้านความสามารถในการแข่งขัน

- ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น