วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  จากการบริหารจัดการและครูที่มีคุณภาพ  ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน  และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ปรัชญาของโรงเรียน

“ร่วมแรงร่วมใจ    นำไปสู่การพัฒนา”