สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ประกอบด้วย     รัศมีแห่งแสงสว่าง

รัศมี               หมายถึง    แสงสว่างแห่งความรู้และคุณธรรมที่แผ่ปกคลุมทั่วแผ่นดิน

คำย่อ   ต น.     หมายถึง    บ้านตลุงเหนือ

ความโดยรวม     หมายถึง    โรงเรียนบ้านตลุงเหนือเป็นแหล่งความรู้และคุณธรรมที่นำชุมชนไปสู่ ความสำเร็จ