ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นเมื่อพ.. 2500 ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ..2504และเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่  15 สิงหาคมพ..2504  โดยนายสุวรรณ  ชาญวิทยา   ซึ่งเป็นศึกษาธิการอำเภอขณะนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย คณะครูอำเภอพนมทวนและประชาชนบ้านตลุงเหนือผู้ใหญ่บ้านขณะนั้นคือ นายชาญ  นวกวงษ์  เริ่มเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีครู 1  คน คือ นายบุญเรือง  แอ่งเพชร  เป็นครูใหญ่คนแรก จำนวนนักเรียน  75  คน 

          ..  2530      เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา - ชั้นเด็กเล็ก

          ..  2537      เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

..  2538      ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก่อสร้าง   อาคารเรียนแบบ  105/29  จำนวน  1  หลัง 8 ห้องเรียน และสนามบาสเกตบอล

..  2539      ได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมอุปกรณ์

..  2540      ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา และได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน 1 ห้องเรียนและเปิดสอนระดับอนุบาล  3  ขวบ

ปีการศึกษา  2542        ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ของ สปช.

ปีการศึกษา  2544        เป็นโรงเรียนคุณภาพของ  สปอ. เลาขวัญ

ปีการศึกษา  2545        เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา  2546        การปฏิรูปการศึกษา  ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการเป็น  4  กรม  และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  2

ปีการศึกษา 2551         ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  4

ปีการศึกษา 2553         โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตการศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  4