ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 64 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
01 ก.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เนื่องจากสภาวะการณ์โรคไวรัสโควิด -19 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยไม่มีปิดภาคเรียนเทอมต้น
02 ต.ค. 62 ถึง 03 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือจะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามระบียบของโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
27 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 การสอบปลายภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือจะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.  และสอบซ่อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันศุกร์ที่ 29 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
25 ก.ย. 60 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 25 กันยายน 2560  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ณ ห้องสมุดเรือนสุข โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-Net ระดับ ป.6 และ ม.3
นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำแบบทดสอบให้พร้อม  และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน  มิเช่นนั้นจะเข้าสอบไม่ได้
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่สถานศึกษากำหนด
12 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 ติวเข้มเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือจัดติวเข้มเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net  สำหรับบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 
10 ธ.ค. 57 กีฬาครู "ประดู่แก้วสัมพันธ์ ครั้งที่ 2"
กลุ่มเครือค่ายพัฒนาการศึกษาประดู่แก้ว  ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของครูในกลุ่มโรงเรียน  โดยมีการแข่งขันกีฬาครู "ประดู่แก้วสัมพันธ์ ครั้งที่ 2"ขึ้น  ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557
14 พ.ย. 57 ถึง 15 พ.ย. 57 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔(สพป.กจ.๔)  กำหนดจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๗  แต่ละโรงเรียนได้เตรียมการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่  เพื่อให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของนักเรียน
03 พ.ย. 57 การเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ  เปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
28 ก.ค. 57 ถึง 02 ส.ค. 57 แข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มประดู่แก้ว
ณ โรงเรียนบ้านหนองประดู่