บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุชาดา โภคา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวณพชร แผนสมบูรณ์
ครูธุรการ