กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรณัชชา พึ่งฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819950299
อีเมล์ : onnachcha-p@hotmail.com
ที่อยู่ :
15/3 หมู่ 5 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
2551 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนแตงวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17 เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ ครู
1เม.ย. 2546 - 16 เม.ย. 2555 กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ครูอาสาสมัคร (พนักงานราชการ)
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สื่อบทอาขยาน สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ ป.๕
2 สื่อบทอาขยานโคลงโลกนิติ ป.๕
3 การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง โดยการสะกดคำตามรูปการเขียน
4 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
5 รายงานการวิจัยชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการPLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 สื่อประกอบการเรียนการสอน Number
7 สื่อบัตรคำ Day of Week
8 สื่อบัตรภาพประกอบการสอน A-Z